De implementatie van een kwalitatieve goede zorgwerking vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering, … Zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen.

  • Het team frist de visie op leerlingbegeleiding op. Het team toetst of de acties die op de klasvloer lopen op de vier domeinen (leren en studeren, de onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch sociaal functioneren) nog actueel zijn.
  • De school werkt in het kader van schoolloopbaan een beleid uit rond de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

Beleid anderstalige nieuwkomers

In heel wat klassen zitten er anderstalige leerlingen die we een aanbod op maat willen geven. We hebben een beleid op  én heel wat mooie materialen voor anderstalige zij-instromers. We willen het beleid nog beter omzetten in de praktijk door de juiste acties en materialen op een passende wijze te gaan inzetten.

Implementeren van een nieuwe wiskundemethode

Vorig schooljaar koos het team zorgvuldig een nieuwe wiskundemethode uit. Dit schooljaar zoekt het team samen uit hoe we die methode best inpassen.  Bij het implementeren van deze methode moeten we inzetten op het verwezenlijken van leerkrachtige rekenomgevingen.