We blijven inzetten op een goede leerlingbegeleiding

Zorgbeleid op maat

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen die redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van laptops of rekenmachines in de les, het voorzien van langere toetstijden enzovoort.

Het lerarenteam blijft gerichter nadenken over remediëring, differentiatie, het inzetten van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum. De school organiseert overleg met leerlingen met een beperking en hun ouders, en werkt nauw samen met het CLB en andere ondersteuners.

De school wil optimaal gebruik maken van het ondersteuningsnetwerk. We gebruiken de expertise van het buitengewoon onderwijs om kinderen met bijzondere noden te kunnen helpen.

Dit schooljaar zal de school trachten het zorgbeleid verder uit te voeren volgens de afspraken rond het zorgcontinuüm van de school. De implementatie van een kwalitatieve goede zorgwerking vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering,… zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen. Het lezen, het beleid rond anderstalige nieuwkomers, een aanpak voor sterke leerlingen, de uitwerking van de kangoeroeklas, en een goede brede basiszorg blijven voor het zorgteam prioriteiten om aan te blijven sleutelen met het team.

Aandacht voor de 4 domeinen van leerlingbegeleiding

Vorig schooljaar ontwikkelden we een visie op het beleid rond leerlingenbegeleiding. We inventariseerden alle huidige acties en afspraken rond de volgende 4 domeinen:

  • leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch sociaal functioneren

De school heeft ook dit schooljaar aandacht voor het verder uitwerken van het beleid rond deze 4 domeinen.