Blijven sleutelen aan het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid

Zorgbeleid op maat

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen die redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van laptops of rekenmachines in de les, het voorzien van langere toetstijden enzovoort.

Het lerarenteam blijft gerichter nadenken over remediëring, differentiatie, het inzetten van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum. De school organiseert overlegmet leerlingen met een beperking en hun ouders, en werkt nauw samen met het CLB en andere ondersteuners. De school zal dit schooljaar haar zorgwerking afstemmen op de vernieuwde werking van het CLB.

De school wil optimaal gebruik maken van het ondersteuningsnetwerk. We gebruiken de expertise van het buitengewoon onderwijs om kinderen met bijzondere noden te kunnen helpen.

Dit schooljaar zal de school trachten het zorgbeleid verder uit te voeren volgens de afspraken rond het zorgcontinuüm van de school. De implementatie van een kwalitatieve goede zorgwerking vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering,… zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen. Het lezen, het beleid rond anderstalige nieuwkomers, een aanpak voor sterke leerlingen, de uitwerking van de kangoeroeklas, en een goede brede basiszorg blijven voor het zorgteam prioriteiten om aan te blijven sleutelen met het team.

Breed rapporteren

In 2017-2018 is een nieuw rapport ingevoerd volgens de schoolvisie van breed rapporteren. Rapporteren om te motiveren, rapporteren om te leren en rapporteren om te weten zijn daarbij drie belangrijke pijlers. Kwaliteiten, sociale vaardigheden het leren leren staan centraler dan voorheen. We willen de nieuwe rapporten op een kwaliteitsvolle manier verder invoeren. Daarvoor is overleg, communicatie, nascholing, experimenteerruimte, reflectie en bijsturing nog belangrijk.

In de kleuterschool rapporteren we vanuit doelgerichte observaties. In 2018-2019 evalueren we het werken met de huidige observatiebundel en streven we naar een digitale integratie ervan in het LVS.