Blijven sleutelen aan het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid

Inzicht krijgen in het nieuwe M-decreet

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen door de school het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen door het M-decreet het recht om zich in te schrijven in een gewone school. De grootste verandering voor het gewoon onderwijs is het recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van laptops of rekenmachines in de les, het voorzien van, langere toetstijden enzovoort.

Het lerarenteam moet veel gerichter nadenken over remediëring, differentiatie, het inzetten van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum. De school zal dus meer moeten overleggen met leerlingen met een beperking en hun ouders, en intensiever samenwerken met het CLB en andere ondersteuners.

Het huidige zorgbeleid van Qworzó sluit al sterk aan bij de visie van het M-decreet. We willen als school ons in orde stellen met de nieuwe verplichtingen die de overheid ons oplegt. We doen dit stapsgewijs.

Dit schooljaar starten er nieuwe regionale ondersteuningsnetwerken die andere vormen van externe hulp vervangen (GON, waarborg,…). De school wil optimaal gebruik maken van zo’n ondersteuningsnetwerk. We gebruiken de expertise van het buitengewoon onderwijs om kinderen met bijzondere noden te kunnen helpen.

Dit schooljaar zal de school trachten het zorgbeleid verder uit te voeren volgens de afspraken rond het zorgcontinuüm van de school. De implementatie van een kwalitatieve goede zorgwerking vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering,… zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen. Het lezen, het beleid rond anderstalige nieuwkomers, een aanpak voor sterke leerlingen en een goede brede basiszorg blijven voor het zorgteam prioriteiten om aan te blijven sleutelen met het team.

Werken aan taalbeleid

Werken aan taalbeleid

Meer en meer heeft de school te maken met anderstalige kinderen. Het is belangrijk dat anderstalige nieuwkomers zich goed voelen op onze school. Ook is het belangrijk om hen zoveel mogelijk kennis te laten maken met onze onderwijstaal. Dat is nodig opdat ze kunnen overleven in onze maatschappij en op school. We kochten voor de kleuters heel wat materialen aan die ons daarbij kunnen helpen. Dit schooljaar gaan we aan de slag met die materialen. We maken het beleidsplan anderstalige nieuwkomers concreter voor kleuters met aangepaste activiteiten en bruikbare materialen.

 

Breed rapporteren

Hoe doet je kind het op school? En hoe kom je dat te weten?

Na drie schooljaren werken rond breed evalueren en breed rapporteren gaan we in 2017-2018 het breed rapporteren invoeren. Er is een nieuw rapport waar kwaliteiten, sociale vaardigheden en  het leren leren centraler staan dan voorheen. Dit schooljaar willen we ons verdiepen in hoe we hierover op een motiverende manier kunnen rapporteren. We willen de nieuwe rapporten op een kwaliteitsvolle manier invoeren. Daarvoor is  overleg, communicatie, nascholing, experimenteerruimte, reflectie en bijsturing nodig.