Blijven sleutelen aan het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid

Inzicht krijgen in het nieuwe M-decreet

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen door de school het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen door het M-decreet het recht om zich in te schrijven in een gewone school. De grootste verandering voor het gewoon onderwijs is het recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van laptops  of rekenmachines in de les, het voorzien van, langere toetstijden enzovoort.

Het lerarenteam moet veel gerichter nadenken over remediëring, differentiatie, het inzetten van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum. De school zal dus meer moeten overleggen met leerlingen met een beperking en hun ouders, en intensiever samenwerken met het CLB en andere ondersteuners.

Het huidige zorgbeleid van Qworzó sluit al sterk aan bij de visie van het M-decreet. We willen als school ons in orde stellen met de nieuwe verplichtingen die de overheid ons oplegt. We doen dit stapsgewijs gedurende de volgende vijf schooljaren.

Dit schooljaar zal de school trachten het zorgbeleid verder uit te voeren volgens de afspraken rond het zorgcontinuüm van de school zoals we die vorig schooljaar vastlegden.  De implementatie ervan vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering,… zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen.

Werken aan taalbeleid

Beleidsplan anderstalige nieuwkomers

Meer en meer heeft de school te maken met anderstalige kinderen. Het is belangrijk dat anderstalige nieuwkomers zich goed voelen op onze school. Ook is het belangrijk om hen zoveel mogelijk kennis te laten maken met onze onderwijstaal. Dat is nodig opdat ze kunnen overleven in onze maatschappij en op school. Anderstalige nieuwkomers hebben die taal nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarom stellen we een beleidsplan op met een visie en een aantal afspraken over hoe we dit concreet doen. Ook verzamelen we materialen die ons daarbij kunnen helpen. De school stelt daarom een beleidsplan op voor anderstalige nieuwkomers met afspraken en richtlijnen.

Inzetten op vloeiend en graag lezen

In het eerste leerjaar leren de kinderen lezen. Aanvankelijk is dat een zeer technische aangelegenheid. Doch enkel de techniek volstaat niet. Als school willen we dat onze kinderen vloeiend en graag lezen. Zodat ze teksten correct, snel en op de juiste toon lezen. Vloeiende lezers doen dat nauwkeurig en zonder moeite zodat ze al hun energie kunnen inzetten op begrijpen, interpreteren, analyseren en bekritiseren van wat ze lezen. Vlotte lezers kunnen hun aandacht richten op de inhoud van de tekst. Dat verloopt zo geautomatiseerd dat ze lezen zoals ze praten. Het vlot lezen wordt geoefend door het lezen van teksten en door veel te lezen. We lezen in het tweede tot en met het vierde leerjaar per dag ongeveer 35 minuten. In het vijfde en zesde leerjaar lezen de kinderen 2 keer per week 30 minuten. We verwachten dat onze kinderen per schooljaar ongeveer 25 boeken lezen. In de derde graad verwachten we dat ze minstens 10 boeken lezen van gemiddeld 100 bladzijden. Vorig schooljaar starten we met deze methode en worden de leerkrachten nog ondersteund.

Breed rapporteren

Hoe doet je kind het op school? En hoe kom je dat te weten?

De leerkrachten van Qworzó dachten twee jaar geleden grondig na over hoe ze kinderen het best beoordelen. Ze verzamelen veel gegevens over je kind door te observeren, te praten, te toetsen, … De visietekst over dat breed evalueren is klaar. Ook hoe leerkrachten daarover best communiceren en rapporteren willen we opnieuw bekijken. Aan wie? En hoe? Vorig schooljaar hielden we twee gespreksavonden met ouders over het onderwerp ‘breed rapporteren’.
In 2016-2017 staat breed rapporteren centraal. We wijden er twee pedagogische studiedagen aan die hopelijk resulteren in afspraken over de inhoud en de manier waarop er gerapporteerd moet worden. Zodat we dat in 2017-2018 verder kunnen uitwerken en toepassen.