Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met CLB-Kempen, Vestigingsplaats Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 2, 2320 Hoogstraten (Tel. 03 314 39 70, hoogstraten@clb-kempen.be, www.clb-kempen.be).

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context

Het CLB werkt:

 • onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;
 • kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;
 • multidisciplinair;
 • binnen de regels van het beroepsgeheim
 • met respect voor het pedagogisch project van de school;

Openingsuren

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend. Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kersten paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie).Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.

Leerlingenbegeleiding

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

Vraaggestuurde leerlingenbegeleiding

 • Leren en Studeren
 • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair, veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs,…
 • Het psychisch en sociaal functioneren : dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen,….
 • Preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, seksualiteit,…

Het CLB zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan

Verplichte leerlingenbegeleiding

 • De controle op de leerplicht
 • De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:
  • als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte
  • het CLB biedt ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of groepen van leerlingen
 • De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.

Op onderzoek: het medisch consult in het schooljaar 2018-2019

Elke leerling van de 1ste kleuterklas, het eerste leerjaar en het 6de leerjaar moet op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht.

Dit schooljaar worden de leerlingen 2de kleuterklas enkel onderzocht op uitdrukkelijke vraag van de ouders.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

 • 1ste leerjaar (6-7 jaar): polio (kinderverlamming), difterie (kroep)
 • 5de leerjaar (10-11 jaar): mazelen, bof (dikoor), rubella (rode hond)

CLB-dossier

Als je kind door het CLB begeleid wordt, dan wordt er een CLBdossier opgemaakt. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich aan volgende regels:

 • Ze wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op
 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • Ze behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • Ze houden zich aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.