Hieronder vind je een hele lijst praktische afspraken. Misschien ben je op zoek naar iets concreet? Kies uit:

Onze schooluren

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
08.30* uur08.30* uur08.30* uur08.30* uur08.30* uur
12.05 uur12.05 uur12.05 uur12.05 uur12.05 uur
MiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauze
13.30* uur13.30* uur13.30* uur13.30* uur
15.40 uur15.40 uur15.40 uur15.00 uur

* ‘s Morgens en na de middag gaat de bel telkens 5 minuten op voorhand zodat de lessen om 8.30 uur en om 13.30 uur kunnen starten. We verwachten dus de kinderen op school om 8.25 uur en om 13.25 uur

Op tijd komen

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is dan moeilijk om nog aan te sluiten bij de les. Wij vragen je dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij je de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten al zijn begonnen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school vóór de einduren verlaten. Dat kan enkel met de toestemming van de directeur.

Kinderen brengen

Kleuters

Je kan je kleuter brengen vanaf 7.45 uur in onze schoolopvang in het gebouw van de lagere school. Je gebruikt hiervoor de deur aan Spelewei. Vanaf kwart na acht kan je de kleuters tot op de speelplaats brengen langs het poortje aan de achterkant van de kleuterschool. De kleuterleidsters met toezicht vangen de kinderen daar op. De kleuters houden dan even hun boekentasje bij zich tot het tijd is om binnen te gaan. De kleuters komen bij voorkeur langs de ingang Markt/Bevrijdingsstraat. De eerste drie dagen mag je ze nog tot aan de klas brengen. Dat maakt het afscheid misschien makkelijker. Nadien breng je ze tot aan het poortje van de kleuterspeelplaats.

Langs de ingang aan de Gezellestraat kan je ook kleuters brengen. Ouders kiezen zelf welke ingang ze wensen te nemen. Wel vragen we om de speelplaats van de lagere school over te steken onder het afdak om de kinderen niet te erg te hinderen in het spel. Daarom mag je ook niet fietsen over de speelplaats! Ofwel zet je je fiets in de rekken aan de kleuterschool ofwel in de rekken aan de Gezellestraat.

Kinderen van de lagere school

Vanaf 7.45 uur kunnen kinderen naar onze schoolopvang. Je gebruikt hiervoor de deur aan Spelewei. Vanaf kwart na acht kunnen ze onmiddellijk naar de speelplaats als ze naar school komen. Kinderen die vroeger naar school komen, gaan naar de opvang!

Kinderen afhalen

Kleuters

De kleuters mag je in de klassen afhalen na het belteken. Je wacht op dat belteken in één van de halletjes van onze kleuterschool vóór de gesloten groene deuren. Je kan best niet aan de ramen van de kleuters blijven rondhangen. Dat stoort het klasgebeuren. Als je met je kind naar buiten gaat, doe je dat best langs de kleuterspeelplaats, dit om de drukte in de gangen te vermijden. Kleuters die gebruik maken van de opvang (in de hal van de lagere school) kan je afhalen langs de deur van Spelewei.

Kinderen van de lagere school

Alle leerlingen verlaten in rijen de school tot aan de oversteekplaatsen. De begeleidende leerkrachten en eventuele ordediensten helpen daar bij het oversteken.

  • Kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, wandelen met de begeleiders van de kinderopvang mee.
  • Kinderen die door de ouders opgehaald worden, maar die eerst een kleuter afhalen in de kleuterschool, wachten hun ouders buiten op aan het ronde raam aan de kleuterschool.
  • Kinderen die gebruik maken van de opvang (in de hal van de lagere school) kan je afhalen langs de deur van Spelewei.

De leerlingen mogen zeker niet uit eigen beweging de school verlaten. Niemand van de kinderen mag zonder begeleiding de straat oversteken aan Spelewei. De deur van de refter (kant Spelewei) is enkel in- en uitgang voor de opvang.

De rijen van de lagere school

De kinderen verzamelen na het belsignaal in de rijen op de speelplaats. Ofwel stap je in de rij van de voetgangers, ofwel in de rij van de fietsers. Niemand mag zonder begeleiding de poort uit.Ouders van kinderen van de lagere school wachten hen op aan de poort of aan de fietsenrekken! Kinderen stappen dus na de schoolbel naar de rij van de Markt/Schuttershofstraat, of naar de rij van de Gezellestraat die op de speelplaats worden gevormd. Iedereen verlaat de school met de rij. Als de kinderen hun ouders niet vinden aan de poort, komen ze terug naar school en wachten hen in de opvang op.

Rijen krijgen voorrang

Wacht even voor je wegrijdt. Houd je kinderen bij de hand zodat ze niet tussen een rij lopen waarmee ze niet moeten meegaan.

Toezicht

We voorzien vanaf kwart na acht ‘s morgens toezicht op de speelplaatsen. Zorg ervoor dat de kinderen niet té vroeg naar school komen. Tijdens de middag is er toezicht vanaf 12.05 uur tot de namiddaglessen beginnen, behalve op woensdag.

Opvang op school

Uren voorschoolse opvang op school

De voorschoolse opvang start om 7.45 uur, de schoolpoort en de schooldeuren gaan pas open om 8.15 uur ’s morgens. Leerlingen die voor 8.15 uur in de school aankomen, gaan naar de voorschoolse opvang. Er is pas toezicht op de speelplaats vanaf 8.15 uur. Je kind is verzekerd een half uur vóór en een half uur na de schoolactiviteiten (ook opvang, naschoolse sportactiviteiten,…) op de rechtstreekse weg die de leerlingen moeten volgen van huis naar school en omgekeerd.

Uren naschoolse opvang op school

’s Avonds op maandag, dinsdag en donderdag is er een naschoolse opvang van 15.40 tot 16.10 uur. Op woensdagmiddag tot 12.35 uur en op vrijdag tot 15.30 uur. Voor deze opvang vragen we een kleine vergoeding (zie schoolreglement)

Tijdens de voor- en naschoolse opvang kan je ons bereiken op het gewone telefoonnummer 014 63 34 93 (lang laten rinkelen!).

De voor- en naschoolse kinderopvang is bedoeld voor ouders die echt deze kinderopvang nodig hebben. De kinderopvang is geen oppasdienst. Om de opvang niet te overbelasten, vragen we ouders die thuis zijn om hun kinderen niet in de opvang te laten voor of na de school. Als je kind zich heeft laten inschrijven in de nabewaking moet het zich afmelden als het naar huis gaat, ook als het na enkele minuten wordt afgehaald.
Kinderen die vanuit de nabewaking alleen naar huis mogen gaan, moeten hiervoor een schriftelijke verklaring van een ouder meebrengen.

Buitenschoolse opvang De Spetter

Heb je vroeger of langer opvang nodig? Merksplas heeft een kinderopvangdienst in de oude pastorij. Als je kind hier naartoe gaat, zijn het de begeleiders van de kinderopvangdienst die de kinderen naar school brengen en komen halen.

Middag op school

De kinderen kunnen ‘s middags de van thuis meegebrachte boterhammen in de school opeten. Ze blijven de hele middag onder toezicht.

De school biedt drank aan aan zeer democratische prijzen (zie schoolreglement). De melk wordt gesubsidieerd door het ministerie van landbouw. De kinderen van de lagere school kunnen koffie (met of zonder melk), thee, melk, water van de kraan of soep verkrijgen. Ze kiezen hun drankje voor een periode van ongeveer zeven weken. Dan kunnen ze eventueel op een ander drankje overschakelen. De ouders kiezen voor de kleuters die op school blijven eten tussen melk of water van de kraan. Als de ouders iets anders willen kiezen, geven ze een seintje aan de juf.

We hebben graag dat je je kind fruit meegeeft. Toch willen we om praktische redenen vragen hen geen sinaasappels mee te geven.

Wie zit bij wie in de klas?

Het schoolbestuur bepaalt de criteria voor de indeling van de groepen. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis van pedagogische adviezen van leerkrachten, leeftijd, geslacht, organisatorische elementen, sociogrammen … Over de concrete klaslijsten beslist de directeur.

Kleuters

Meestal zitten kleuters van dezelfde leeftijd bij elkaar. Toch kan het om organisatorische redenen gebeuren dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.

Kinderen van de lagere school

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld.

Flexibele groepen

We werken met flexibele groepen in de lagere school. Leerjaren worden op sommige momenten onderverdeeld in kleinere groepen. We zetten dan een extra leerkracht in.

Je kind kan de les niet volgen?

Normaal nemen alle leerlingen deel aan de activiteiten die de school organiseert. Als je kind tijdelijk een bepaalde activiteit (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) niet kan volgen, is een attest van de ouders of van de arts nodig.

Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, zorgt de leerkracht voor een pedagogisch verantwoorde opvang van je kind.