Visie op zorg

De visietekst over ons geïntegreerd zorgbeleid inspireert ons om ons handelen en de initiatieven die we opzetten te toetsen en te bekijken vanuit een zorgbrede én gelijke onderwijskansen bril omdat we geloven dat dat de kwaliteit van ons onderwijs verhoogt.

Zorgbeleid

Het zorgbeleid steunt op volgende drie pijlers:

  • Er moet voortdurend afstemming zijn tussen het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van leerlingen.
  • Bij het uitwerken van een schooleigen visie besteden we expliciet aandacht aan een ruime definitie van zorg voor álle leerlingen.
  • We gaan niet enkel uit van zorg voor leerlingen met leerstoornissen of -problemen; het gaat over het werken aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor álle leerlingen zodat zij zich goed voelen in onze school en in de klas.

Gelijke onderwijskansenbeleid

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen daarvoor zijn onder meer de materiële situatie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, de afstand tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur, de kloof tussen de thuistaal en de taal van de klas en de verschillen in onderwijsondersteuning die de ouders bieden.

We trachten op school zicht te krijgen op die kinderen die omwille van hun afkomst extra aandacht op school nodig hebben. Afhankelijk van die kindkenmerken zetten we extra in op:

  • preventie- en remediëring van ontwikkelingsachterstanden;
  • ouderparticipatie;
  • taalvaardigheid;
  • doorstroming en oriëntering;
  • of intercultureel onderwijs.

Zorg op maat

Voor kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden

Bij ons op school zijn er in elke leerlingengroep kinderen die, vanwege ontwikkelings- en leerachterstanden, bijzondere aandacht nodig hebben (cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel,…)

In dit kader is het van belang om problemen bij kinderen te voorkomen, ze tijdig op te sporen en aan te pakken. Daarom volgende regel: preventie is cruciaal, remediëring werkt aanvullend..

Voor sterke leerlingen

Bij ons op school zijn er kinderen die, vanwege ontwikkeling- en leervoorsprong bijzondere aandacht nodig hebben ( cognitief, sociaal en emotioneel). Voor ons betekent differentiëren nog vaak zorg bieden door basisleerstof extra in te oefenen. Differentiëren betekent ook kinderen met een grote leerhonger de kans te geven zich te verdiepen in de leerstof.

We bieden daarom verrijkingsleerstof voor wiskunde en taal aan sterke leerlingen en dit door een gevarieerd aanbod aan opdrachten. Leerstof die niet vooruitloopt maar die in de breedte werkt. Deze verrijkingsleerstof vervangt basisleerstof en moet door deze kinderen gemaakt worden. Het is dus geen extra werk maar ander werk.

Hierdoor moeten deze leerlingen zich ook inspannen om leerstof te verwerken. Ze leren falen, krijgen een betere studiehouding en benutten hun mogelijkheden om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Indien we merken dat deze leerlingen de leerstof supersnel verwerken gaan we na of ze niet hoogbegaafd zijn.

Voor kinderen met socio-emotionele problemen

In de dagelijkse omgang met elkaar doen kinderen nieuwe sociale ervaringen op en leren ze sociale vaardigheden. In sociale situaties bouwen ze ook zelfvertrouwen op en leren ze anderen te vertrouwen. Niet bij alle kinderen verloopt dit proces even soepel. Zo kunnen dominante kinderen met agressief gedrag door andere kinderen afgewezen en uitgesloten worden. Ook zijn er kinderen die bang zijn om contacten te leggen met anderen. Die kinderen hebben steun nodig van anderen, in het bijzonder van de meester of de juf. Dit om zich in de sociale omgeving van de school een eigen plaats te verwerven en relaties met anderen aan te gaan. Het is dan ook van groot belang dat de school een klimaat schept dat veilig aanvoelt.

Aanpak

Leerlingvolgsysteem

Vanuit observaties, testresultaten en gesprekken met kinderen kan er in samenspraak met de zorgcoördinator op een planmatige wijze hulp geboden worden aan leerlingen met specifieke noden. Alle gegevens worden geregistreerd in een online leerlingvolgsysteem. Op deze manier houden leerkrachten en zorgcoördinator het overzicht en zijn de gegevens transparant voor alle partijen. Vanuit de gegevens komen we tot een handelingsgerichte aanpak.

Handelingsgericht werken

We bieden zorg volgens de pijlers van het handelingsgericht werken. De behoeften van het kind staan centraal. Ouders zijn belangrijke actieve gesprekspartners die mee op zoek gaan naar oplossingen. Bij handelingsgericht werken is het belangrijk om doelgericht aan de slag te gaan op een transparante en systematische manier.

Gericht differentiëren in het curriculum

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Op schoolniveau moeten we gaan differentiëren. Dit wil zeggen dat we het aanbod moeten aanpassen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen (en niet omgekeerd).