Visie op leerlingenbegeleiding

Qworzó voert een geïntegreerd beleid leerlingenbegeleiding. Dat inspireert ons om ons handelen en de initiatieven die we opzetten te toetsen en te bekijken vanuit een zorgbrede én gelijke onderwijskansen bril omdat we geloven dat dat de kwaliteit van ons onderwijs verhoogt. De domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren krijgen hierbij een gerichte aanpak .

Zorgbeleid

Het zorgbeleid steunt op volgende drie pijlers:

 • Er moet voortdurend afstemming zijn tussen het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van leerlingen.
 • Bij het uitwerken van een schooleigen visie besteden we expliciet aandacht aan een ruime definitie van zorg voor álle leerlingen.
 • We gaan niet enkel uit van zorg voor leerlingen met leerstoornissen of -problemen; het gaat over het werken aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor álle leerlingen zodat zij zich goed voelen in onze school en in de klas.

Voor kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden

Bij ons op school zijn er in elke leerlingengroep kinderen die, vanwege ontwikkelings- en leerachterstanden, bijzondere aandacht nodig hebben (cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel,…)
In dit kader is het van belang om problemen bij kinderen te voorkomen, ze tijdig op te sporen en aan te pakken. Daarom volgende regel: preventie is cruciaal, remediëring werkt aanvullend..
Als remediëring niet volstaat wordt er in samenspraak met ouders en CLB gezocht naar andere maatregelen op maat van het kind. Voor sommige kinderen voorzien we aparte trajecten en eventueel een ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk.

Voor kinderen met ontwikkelings- en leervoorsprong

Bij ons op school zijn er kinderen die, vanwege ontwikkeling- en leervoorsprong bijzondere aandacht nodig hebben ( cognitief, sociaal en emotioneel). Differentiëren betekent ook kinderen met een grote leerhonger de kans te geven zich te verdiepen in de leerstof. We bieden daarom verrijkingsleerstof voor wiskunde en taal aan sterke leerlingen en dit door een gevarieerd aanbod aan opdrachten. Leerstof die niet vooruitloopt maar die in de breedte werkt. Deze verrijkingsleerstof vervangt basisleerstof en moet door deze kinderen gemaakt worden. Het is dus geen extra werk maar ander werk. Hierdoor moeten deze leerlingen zich ook inspannen om leerstof te verwerken. Ze leren falen, krijgen een betere studiehouding en benutten hun mogelijkheden om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Een aantal van deze kinderen krijgen dus een ander  gedifferentieerd aanbod op onze school.

Gelijke onderwijskansenbeleid

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen daarvoor zijn onder meer de materiële situatie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, de afstand tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur, de kloof tussen de thuistaal en de taal van de klas en de verschillen in onderwijsondersteuning die de ouders bieden.

We trachten op school zicht te krijgen op die kinderen die omwille van hun afkomst extra aandacht op school nodig hebben.

Afhankelijk van die kindkenmerken zetten we extra in op:

 • preventie- en remediëring van ontwikkelingsachterstanden;
 • ouderparticipatie;
 • taalvaardigheid;
 • doorstroming en oriëntering;
 • of intercultureel onderwijs.

Leerlingenbegeleiding op maat binnen verschillende domeinen

Het beleid rond leren en studeren

Dat wil het leren van de leerling optimaliseren en het leerproces bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen.
We volgen hierbij het ontwikkelingsplan leren leren van OVSG en rapporteren hierover na gerichte observaties. Daarnaast zijn er heel wat afspraken rond de aanpak.
Bijvoorbeeld: praten met de kinderen over het leren, werken aan de werkhouding met een stappenplan ( de beertjes), moetjes en magjes, werken aan zelfredzaamheid,…
Ook over het huiswerk maakten we afspraken. (zie elders in dit schoolreglement).

Het beleid rond de onderwijsloopbaan

wil de leerling ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.
Daarom werken we rond talenten. Kinderen leren ontdekken waar hun passie zit, wat ze graag doen en waar ze voor willen gaan. Ze reflecteren ook over waar ze goed in  zijn, wat vanzelf gaat en wat niet.
Tijdens de mama- en papaweken staan de beroepen centraal. In heel veel klassen kunnen de kinderen ontdekken wat ze leuke beroepen vinden.
De kinderen krijgen de kans om inzicht te verwerven in de mogelijkheden binnen onderwijs door allerlei activiteiten bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school. Ook de overstap naar het secundair onderwijs wordt grondig voorbereid.

Het beleid rond preventieve gezondheidszorg

wil de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen bevorderen en beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces opvolgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen detecteren. We doen een tal van activiteiten in het kader van preventieve gezondheidszorg: Bijvoorbeeld: de fruitdag, workshops rond gezonde tussendoortjes, het bewegingsbeleid tijdens de lessen, het handen wassen, een luizenbeleid,….
De school werkt actief mee aan

1° de organisatie van de systematische contactmomenten door het centrum voor leerlingenbegeleiding. De regering bepaalt de frequentie en de inhoud van de systematische contacten;

2° de organisatie van de vaccinaties door het centrum voor leerlingenbegeleiding om het ontstaan en de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten tegen te gaan. De regering legt het vaccinatieschema vast;

3° de uitvoering van de profylactische maatregelen die het centrum voor leerlingenbegeleiding neemt om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Ter info:

Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)
 • Buiktyfus
 • COVID-19 (coronavirus)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Rode hond (rubella)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, mag ook steeds contact worden genomen met het CLB.

Het beleid rond psychisch en sociaal functioneren

wil het welbevinden van de leerling bewaken, beschermen en bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene. Hiervoor volgt de school de leerlijnen van OVSG rond sociale vaardigheden. Alle klassen bevragen de kinderen op regelmatige basis naar hun welbevinden en koppelen de nodige acties aan de resultaten. Kinderen moeten zich goed voelen op school. De leerkrachten hebben dan ook heel wat activiteiten die het welbevinden trachten te verhogen. Bijvoorbeeld: complimenten geven, van proberen kan je leren, fouten maken mag, vriendje van de dag, een speelplaatskaart,..
De school heeft ook een beleid rond pesten en conflicten. Zo werken we bijvoorbeeld met de methode No Blame (zie elders in het schoolreglement) bij pestproblemen en met het vlaggensysteem bij grensoverschrijdend gedrag.

Aanpak

Leerlingvolgsysteem

Vanuit observaties, testresultaten en gesprekken met kinderen kan er in samenspraak met de zorgcoördinator op een planmatige wijze hulp geboden worden aan leerlingen met specifieke noden. Alle gegevens worden geregistreerd in een online leerlingvolgsysteem. Op deze manier houden leerkrachten en zorgcoördinator het overzicht en zijn de gegevens transparant voor alle partijen. Vanuit de gegevens komen we tot een handelingsgerichte aanpak.

Handelingsgericht werken

We bieden zorg volgens de pijlers van het handelingsgericht werken. De behoeften van het kind staan centraal. Ouders zijn belangrijke actieve gesprekspartners die mee op zoek gaan naar oplossingen. Bij handelingsgericht werken is het belangrijk om doelgericht aan de slag te gaan op een transparante en systematische manier.

Gericht differentiëren in het curriculum

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Op schoolniveau moeten we gaan differentiëren. Dit wil zeggen dat we het aanbod moeten aanpassen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen (en niet omgekeerd).